सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
टीकापुर अस्पताल
टीकापुर, कैलाली
भ्याकेन्सी
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 करार सेवामा कामकाजको लागी आवेदन फारम भ्याकेन्सी 2080-09-02 प्रकाशक विवरण हेर्नुहोस्
2 भ्याकेन्सी भ्याकेन्सी 2080-09-01 प्रकाशक विवरण हेर्नुहोस्
3 सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना भ्याकेन्सी 2079-05-17 विवरण हेर्नुहोस्
4 सुचना भ्याकेन्सी 2078-09-05 विवरण हेर्नुहोस्
5 सुचना भ्याकेन्सी 2078-09-05 विवरण हेर्नुहोस्
6 Interview Result of MBBS भ्याकेन्सी 2078-02-21 विवरण हेर्नुहोस्
7 Interview Exam of MBBS भ्याकेन्सी 2078-02-20 विवरण हेर्नुहोस्
8 Final Result of Anesthesiologist भ्याकेन्सी 2078-02-18 विवरण हेर्नुहोस्
9 Regarding Anesthesiologist Interview भ्याकेन्सी 2078-02-17 विवरण हेर्नुहोस्
10 Vacancy Announcement For the post of Medical Officer भ्याकेन्सी 2078-02-16 विवरण हेर्नुहोस्
11 Vacancy Announcement For the post of Anesthesiologist भ्याकेन्सी 2078-02-10 विवरण हेर्नुहोस्
12 Shortlisting भ्याकेन्सी 2078-01-29 विवरण हेर्नुहोस्