सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
टीकापुर अस्पताल
टीकापुर, कैलाली
सूचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 टीकापुर अस्पताल विकास समिति तर्फ औषधि , सर्जिकल आइटम्स प्रयोगशाला को रियेजेंट्स , किट्सको आपूर्ति को टेन्डरको आशयको सुचना सूचना/ समाचार 2081-02-25 Tikapur Hospital , Tikapur Kailali विवरण हेर्नुहोस्
2 टीकापुर अस्पताल विकास समिति तर्फ औषधि , सर्जिकल आइटम्स प्रयोगशाला को रियेजेंट्स , किट्सको आपूर्ति को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय को सूचना सूचना/ समाचार 2081-02-25 Tikapur Hospital , Tikapur Kailali विवरण हेर्नुहोस्
3 डायलाईसिस सेवा सम्बन्धि सूचना | सूचना/ समाचार 2081-02-20 टीकापुर अस्पताल टीकापुर, कैलाली विवरण हेर्नुहोस्
4 LOI of Supply and Delivery of Free Medicines . सूचना/ समाचार 2081-02-07 Tikapur Hospital , Tikapur Kailali विवरण हेर्नुहोस्
5 Notice of Supply and Deliver of Nyano Jhola Set . सूचना/ समाचार 2081-01-24 Tikapur Hospital , Tikapur Kailali विवरण हेर्नुहोस्
6 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना सूचना/ समाचार 2081-01-21 विवरण हेर्नुहोस्
7 व्यवस्थापन समिति तथा आमा सुरक्षा कार्यक्रम तर्फ औषधि , ल्याब रियजेंट्स र सर्जिकल आइटम हरुको आपूर्ति कार्यको टेन्डर को सूचना सूचना/ समाचार 2081-01-14 Tikapur Hospital , Tikapur Kailali विवरण हेर्नुहोस्
8 विद्युतिय बोलपत्र अविहान सम्बन्धी सूचना सूचना/ समाचार 2081-01-14 टीकापुर अस्पताल, टीकापुर कैलाली विवरण हेर्नुहोस्
9 अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सुचना सूचना/ समाचार 2080-12-06 टीकापुर अस्पताल, टीकापुर कैलाली विवरण हेर्नुहोस्
10 अन्तर्वार्ता परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको सूची सूचना/ समाचार 2080-12-04 टीकापुर अस्पताल, टीकापुर कैलाली विवरण हेर्नुहोस्
11 Notice Of AGFA DR X-Ray Detector सूचना/ समाचार 2080-11-08 Tikapur Hospital , Tikapur Kailali विवरण हेर्नुहोस्
12 Technical Specification of AGFA DR X-Ray Detector. सूचना/ समाचार 2080-11-08 Tikapur Hospital , Tikapur Kailali विवरण हेर्नुहोस्
13 Technical Specification of AGFA DR X-Ray Detector. सूचना/ समाचार 2080-11-08 Tikapur Hospital , Tikapur Kailali विवरण हेर्नुहोस्
14 जेष्ठ नागरिक बैठक केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि पुन: प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धमा सूचना/ समाचार 2080-09-17 टीकापुर अस्पताल, टीकापुर कैलाली विवरण हेर्नुहोस्
15 होजियारी सीप विकास क्षमता विकास तालिम कार्यक्रमको लागि सूचना प्रकाशित। सूचना/ समाचार 2080-09-17 टीकापुर अस्पताल, टीकापुर कैलाली विवरण हेर्नुहोस्
16 अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सुचना सूचना/ समाचार 2080-09-16 टीकापुर अस्पताल, टीकापुर कैलाली विवरण हेर्नुहोस्
17 अन्तर्वार्ता परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको सूची सूचना/ समाचार 2080-09-13 टीकापुर अस्पताल, टीकापुर कैलाली विवरण हेर्नुहोस्
18 आशयको सूचना सच्याइएको सूचना सूचना/ समाचार 2080-08-22 Tikapur Hospital , Tikapur Kailali विवरण हेर्नुहोस्
19 आशयको सुचना सूचना/ समाचार 2080-08-21 Tikapur Hospital , Tikapur Kailali विवरण हेर्नुहोस्
20 The Procurement of Supply , Delivery and Installation of Modualr OT सूचना/ समाचार 2080-06-26 टीकापुर अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
21 अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सुचना सूचना/ समाचार 2080-06-22 टीकापुर अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
22 अन्तर्वार्तापरीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको सूची सूचना/ समाचार 2080-06-20 Admin विवरण हेर्नुहोस्
23 The Procurement of Supply , Delivery and Installation of Laboratory Equipment . सूचना/ समाचार 2080-06-12 Tikapur Hospital , Tikapur Kailali विवरण हेर्नुहोस्
24 सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना सूचना/ समाचार 2080-06-07 टीकापुर अस्पताल, टीकापुर कैलाली विवरण हेर्नुहोस्
25 सुचना सूचना/ समाचार 2080-04-04 टीकापुर अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
26 Vacancy Announcement for Gynecologist सूचना/ समाचार 2080-03-20 टीकापुर अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
27 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सूचना/ समाचार 2080-03-04 टीकापुर अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
28 अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना/ समाचार 2080-03-02 विवरण हेर्नुहोस्
29 अन्तर्वार्ता परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको सक्षिप्त सूची सूचना/ समाचार 2080-02-31 विवरण हेर्नुहोस्
30 प्रथम पटक प्रकाशत मिति २०८०/०२/०१ सूचना/ समाचार 2080-02-01 विवरण हेर्नुहोस्
31 Invitation for Bids सूचना/ समाचार 2080-01-11 विवरण हेर्नुहोस्
32 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सूचना/ समाचार 2080-01-10 विवरण हेर्नुहोस्
33 अन्तर्वार्ता परीक्षा सम्बन्धि सुचना सूचना/ समाचार 2079-12-14 विवरण हेर्नुहोस्
34 Notice of Medical Officers सूचना/ समाचार 2079-11-28 विवरण हेर्नुहोस्
35 Vacancy Notice of Medical Officers सूचना/ समाचार 2079-11-28 विवरण हेर्नुहोस्
36 Vacancy Notice of Medical Officers सूचना/ समाचार 2079-11-28 विवरण हेर्नुहोस्
37 Bid Addendum of Supply and Delivery of Free Medicines . सूचना/ समाचार 2079-11-25 विवरण हेर्नुहोस्
38 Re-Tender Notice . सूचना/ समाचार 2079-11-16 विवरण हेर्नुहोस्
39 Notice of Medicines, Surgical Items, X-Ray Films , Lab Reagents and others of Hospital Management Committee सूचना/ समाचार 2079-10-23 विवरण हेर्नुहोस्
40 Notice of HD Laproscopy Set & Arthroscopy Instrument सूचना/ समाचार 2079-10-10 विवरण हेर्नुहोस्
41 बिरामीहरुको लागि खाद्यान्न आपूर्ति तथा वितरण कार्य को सूचना सूचना/ समाचार 2079-09-29 विवरण हेर्नुहोस्
42 Notice of Lab Close Items सूचना/ समाचार 2079-09-17 विवरण हेर्नुहोस्
43 Ashaya ko Suchana ( Hospital Pharmacy ) Corrected सूचना/ समाचार 2079-09-01 विवरण हेर्नुहोस्
44 Ashaya ko Suchana of Hospital Pharmacy सूचना/ समाचार 2079-08-28 विवरण हेर्नुहोस्
45 Notice of Construction of Toilet . सूचना/ समाचार 2079-08-19 विवरण हेर्नुहोस्
46 Procurement of Laboratory Equipment . सूचना/ समाचार 2079-08-06 विवरण हेर्नुहोस्
47 Procurement of Laboratory Equipment . सूचना/ समाचार 2079-08-06 विवरण हेर्नुहोस्
48 Second Time Notice of Hospital Post-Mortem Equipment सूचना/ समाचार 2079-07-17 विवरण हेर्नुहोस्
49 Notice of Pharmacy's Medicines and Surgical Items सूचना/ समाचार 2079-07-06 विवरण हेर्नुहोस्
50 सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना रद्द गरिएको सूचना सूचना/ समाचार 2079-07-06 विवरण हेर्नुहोस्
51 Notice of Hospital Post-Mortem Equipment सूचना/ समाचार 2079-06-30 विवरण हेर्नुहोस्
52 आशयपत्र सम्बन्धी सूचना सूचना/ समाचार 2079-06-05 विवरण हेर्नुहोस्
53 Vacancy सूचना/ समाचार 2079-05-17 विवरण हेर्नुहोस्
54 Notice of the supply, delivery & installation of Oxygen Pipeline with accessories सूचना/ समाचार 2079-02-25 विवरण हेर्नुहोस्
55 Notice of the supply, delivery & installation of Oxygen Pipeline सूचना/ समाचार 2079-02-25 विवरण हेर्नुहोस्
56 Detail Technical Specification of the supply, delivery & installation of Oxygen Pipeline with Accessories सूचना/ समाचार 2079-02-25 विवरण हेर्नुहोस्
57 Notice of the supply, delivery & installation of Oxygen Filling Booster सूचना/ समाचार 2079-02-09 विवरण हेर्नुहोस्
58 Procurement of Nyano Jhola सूचना/ समाचार 2079-01-23 विवरण हेर्नुहोस्
59 सुचना सूचना/ समाचार 2078-12-21 विवरण हेर्नुहोस्
60 सुचना सूचना/ समाचार 2078-12-20 विवरण हेर्नुहोस्
61 सुचना सूचना/ समाचार 2078-11-27 विवरण हेर्नुहोस्
62 सुचना सूचना/ समाचार 2078-11-22 विवरण हेर्नुहोस्
63 सुचना सूचना/ समाचार 2078-11-19 विवरण हेर्नुहोस्
64 सुचना सूचना/ समाचार 2078-11-02 विवरण हेर्नुहोस्
65 सुचना सूचना/ समाचार 2078-09-16 विवरण हेर्नुहोस्
66 सुचना सूचना/ समाचार 2078-09-14 विवरण हेर्नुहोस्
67 सुचना सूचना/ समाचार 2078-09-13 विवरण हेर्नुहोस्
68 सुचना सूचना/ समाचार 2078-09-08 विवरण हेर्नुहोस्
69 सुचना सूचना/ समाचार 2078-09-05 विवरण हेर्नुहोस्
70 Notice for Vacancy सूचना/ समाचार 2078-08-19 विवरण हेर्नुहोस्
71 Tender Notice (NCB) सूचना/ समाचार 2078-08-13 विवरण हेर्नुहोस्
72 Tender Notice सूचना/ समाचार 2078-08-12 विवरण हेर्नुहोस्
73 Bolpatra Swikrit Garne Ashaya ko Suchana सूचना/ समाचार 2078-07-29 विवरण हेर्नुहोस्
74 ICU/HDU Service fee सूचना/ समाचार 2078-07-14 विवरण हेर्नुहोस्
75 हार्दिक अपिल सूचना/ समाचार 2078-07-03 विवरण हेर्नुहोस्
76 Tender Notice of Khadhyanna सूचना/ समाचार 2078-06-24 विवरण हेर्नुहोस्
77 Tender Notice of CLIA Machine सूचना/ समाचार 2078-06-24 विवरण हेर्नुहोस्
78 Tender of Arthroscopy Machine सूचना/ समाचार 2078-06-12 विवरण हेर्नुहोस्
79 आधिकारिक प्रति नि धि (बिक्रिता) मा सुचिकूत हुने र दररेट पेश गर्ने बारेमा सूचना सूचना/ समाचार 2078-06-04 विवरण हेर्नुहोस्
80 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना सूचना/ समाचार 2078-05-23 विवरण हेर्नुहोस्
81 INVITATION FOR THE BIDS सूचना/ समाचार 2078-03-13 विवरण हेर्नुहोस्
82 बोलपत्र प्रकाशित सम्बन्धी सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८-०३-१३ सूचना/ समाचार 2078-03-13 विवरण हेर्नुहोस्
83 यस टीकापुर अस्पतालमा उपचारको लागि भर्ना भयका कोभिड-१९ का बिरामीहरुको लागि आवश्यक समान तथा औषधिहरु नि:शुल्क रुपमा यस अस्पताललाई गर्ने ब्यावित तथा सस्थाहरुको विवरण सूचना/ समाचार 2078-03-10 विवरण हेर्नुहोस्
84 Interview notice of MBBS सूचना/ समाचार 2078-02-20 विवरण हेर्नुहोस्
85 Daily COVID 19 update सूचना/ समाचार 2078-02-18 विवरण हेर्नुहोस्
86 बोलपत्र स्वीक्रित गर्ने आशय सम्बन्धि सुचना सूचना/ समाचार 2078-02-11 विवरण हेर्नुहोस्
87 Vacancy Notice सूचना/ समाचार 2078-02-10 विवरण हेर्नुहोस्
88 Daily COVId 19 update सूचना/ समाचार 2078-02-09 विवरण हेर्नुहोस्
89 Daily COVId 19 update सूचना/ समाचार 2078-02-08 विवरण हेर्नुहोस्
90 Interview Result of Health Assistant सूचना/ समाचार 2078-01-31 विवरण हेर्नुहोस्
91 Final Interview Result Of Nursing Staff सूचना/ समाचार 2078-01-30 विवरण हेर्नुहोस्
92 Daily COVID-19 Update सूचना/ समाचार 2078-01-29 विवरण हेर्नुहोस्
93 COVID-19 Daily Update सूचना/ समाचार 2078-01-26 विवरण हेर्नुहोस्
94 Daily Covid 19 update सूचना/ समाचार 2078-01-24 विवरण हेर्नुहोस्
95 Notice सूचना/ समाचार 2078-01-24 विवरण हेर्नुहोस्
96 Daily COVID 19 report सूचना/ समाचार 2078-01-22 विवरण हेर्नुहोस्
97 जनसक्ती सहयोग सम्बन्धमा सूचना/ समाचार 2078-01-21 विवरण हेर्नुहोस्
98 Vacancy form सूचना/ समाचार 2078-01-18 विवरण हेर्नुहोस्
99 COVID - 19 Daily Report सूचना/ समाचार 2078-01-18 विवरण हेर्नुहोस्
100 Notice सूचना/ समाचार 2078-01-17 विवरण हेर्नुहोस्
101 Notice सूचना/ समाचार 2078-01-15 विवरण हेर्नुहोस्
102 Notice सूचना/ समाचार 2078-01-15 विवरण हेर्नुहोस्
103 जानकारी सम्बन्धमा सूचना/ समाचार 2078-01-14 विवरण हेर्नुहोस्
104 Notice ! सूचना/ समाचार 2078-01-14 विवरण हेर्नुहोस्
105 Monthly Health Service Record of Tikapur Hospital सूचना/ समाचार 2077-12-26 विवरण हेर्नुहोस्
106 विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड सूचना/ समाचार 2077-11-12 विवरण हेर्नुहोस्
107 प्रयोगशाला सम्बन्धि मार्गदर्शन ७७.७८ सूचना/ समाचार 2077-11-12 विवरण हेर्नुहोस्
108 दृष्टिविहिनहरुका लागि प्रदेश स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता सूचना/ समाचार 2077-11-12 विवरण हेर्नुहोस्
109 स्वास्थ्य सेवा, नियुक्ति सम्बन्धी सूचना सूचना/ समाचार 2077-11-12 विवरण हेर्नुहोस्