सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
टीकापुर अस्पताल
टीकापुर, कैलाली
डाउनलोड
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 करार सेवामा कामकाजको लागी आवेदन फारम डाउनलोड 2080-09-02 प्रकाशक विवरण हेर्नुहोस्
2 Bid Document of O2 Filling Booster Capacity - 12Nm3/150 BAR डाउनलोड 2079-02-09 विवरण हेर्नुहोस्
3 अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ डाउनलोड 2077-12-30 विवरण हेर्नुहोस्
4 विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ डाउनलोड 2077-12-30 विवरण हेर्नुहोस्
5 स्वास्थ्य कार्यालय अन्तर्गत प्रयोगशाला सेवा सुदृढीकरण सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७ डाउनलोड 2077-12-30 विवरण हेर्नुहोस्
6 प्रयोगशाला सम्बन्धि मार्गदर्शन ७७.७८. स्वीकृत.pdf डाउनलोड 2077-12-30 विवरण हेर्नुहोस्