सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
टीकापुर अस्पताल
टीकापुर, कैलाली
व्यवस्थापन समिति तथा आमा सुरक्षा कार्यक्रम तर्फ औषधि , ल्याब रियजेंट्स र सर्जिकल आइटम हरुको आपूर्ति कार्यको टेन्डर को सूचना

औषधि , ल्याब रियजेंट्स र सर्जिकल आइटम हरुको आपूर्ति कार्यको टेन्डर को सूचना