Sudurpaschim Province Government
Ministry of Social Development
Directorate of Health
Tikapur Hospital
Tikapur, Kailali

टीकापुर अस्पताल

टीकापुर , कैलाली
फोन नं:- ०९१-५६०४८८

सेवाग्राही सन्तुष्टि फारम

कृपया आफ्नो बिचारहरु मिल्ने कोठामा ठिक चिन्ह(√) लगाउनुहोला ।

क्र.स सेवाहरु मूल्यांकन
उत्कृष्ट राम्रो सन्तोषजनक धेरै सुधार आवश्यक नराम्रो
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

धन्यवाद !!!