logo

प्रदेश सरकार
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
टीकापुर अस्पताल
टीकापुर, कैलाली
S.N. File name Published Date view Download
1 सहयोगको लागि धन्यवाद । 2078-02-08
2 सहयोगको लागि धन्यवाद । 2078-02-08
3 सहयोग सम्बन्धमा 2078-02-11