logo

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
टीकापुर अस्पताल
टीकापुर, कैलाली
S.N. File name Published Date view Download
1 सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना 2079-05-17
2 Shortlisting 2078-01-29
3 Vacancy Announcement For the post of Anesthesiologist 2078-02-10
4 Vacancy Announcement For the post of Medical Officer 2078-02-16
5 Regarding Anesthesiologist Interview 2078-02-17
6 Final Result of Anesthesiologist 2078-02-18
7 Interview Exam of MBBS 2078-02-20
8 Interview Result of MBBS 2078-02-21
9 सुचना 2078-09-05
10 सुचना 2078-09-05