logo

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
टीकापुर अस्पताल
टीकापुर, कैलाली
S.N. File name Published Date view Download
1 करार सेवामा कामकाजको लागि आवेदन फारम 2079-05-17
2 करार सेवामा कामकाजको लागि आवेदन फारम 2078-12-10
3 करार सेवामा कामकाजको लागि आवेदन फारम 2078-11-02