logo

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
टीकापुर अस्पताल
टीकापुर, कैलाली
S.N. File name Published Date view Download
1 Bid Document of O2 Filling Booster Capacity - 12Nm3/150 BAR 2079-02-09
2 अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ 2077-12-30
3 विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ 2077-12-30
4 स्वास्थ्य कार्यालय अन्तर्गत प्रयोगशाला सेवा सुदृढीकरण सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७ 2077-12-30
5 प्रयोगशाला सम्बन्धि मार्गदर्शन ७७.७८. स्वीकृत.pdf 2077-12-30