logo

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
टीकापुर अस्पताल
टीकापुर, कैलाली
क्र.सं.: विवरण: बजेट नं.: खर्च शिर्षक.: Purchase process: भुक्तानी पाउने व्यक्ति/संस्था : पान न. : रसिद मिति: रकम: कैफियत: अपलोड मिति: Action