सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
टीकापुर अस्पताल
टीकापुर, कैलाली
वार्षिक कार्यक्रम
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 2076/077 को वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक कार्यक्रम 2077-06-30 विवरण हेर्नुहोस्